Risicomanagement

Het klinkt bijna als een contradictio in terminis: risicomanagement. Als manager probeer je risico’s toch zo veel mogelijk te vermijden, te voorkomen, uit te sluiten? Maar risico’s managen klinkt bijna alsof je als manager fatalistisch accepteert dat de boel fout loopt en bij wijze van achterhoedegevecht er nog iets van probeert te maken.

Niets is minder waar. Ieder project, iedere aanpak en elke strategie brengt risico’s met zich mee. Iedere manager moet zich continu afvragen: welke risico’s loopt mijn project, hoe groot is de kans dat die zich voordoen, tot welke schade kunnen die leiden en welke beheersmaatregelen moet ik daar tegenover stellen.

Deze website over risicomanagement bij de overheid is nog in ontwikkeling. We zullen regelmatig nieuwe content toe toevoegen over het onderwerp. Houd onze website dan ook in de gaten.

Ook binnen de overheid

Ook binnen de overheid is er steeds meer belangstelling voor risicomanagement. Alle departementen zijn verplicht bij hun plannen een risicoanalyse te maken. Wat staat de realisatie van de doelen in de weg en wat kunnen ze eraan doen om dat weg te nemen of te beperken?

In het bedrijfsleven geldt dat bedrijven die hun risico’s niet goed beheersen, op termijn gedoemd zijn te verdwijnen. Overheidsorganisaties lopen dat risico in de regel niet. Ze lopen echter wel het gevaar hun legitimiteit en vertrouwen bij de burger te verliezen.

Veel overheidsorganisaties doen weliswaar aan risicobeheersing, maar veelal op ad hoc basis en per beleidsonderdeel. Zelfs de meest succesvolle organisaties neigen er traditioneel gezien naar hun risico’s ad hoc en gefragmenteerd te beheersen. Verzekerbare, technologische, financiële, operationele, automatiserings-, milieu-, veiligheids-, kwaliteits-, integriteit- en frauderisico’s et cetera, worden veelal onafhankelijk van elkaar beheerst vanuit afzonderlijke, gespecialiseerde organisatieonderdelen.

Organisaties, ook die binnen de overheid, kunnen niet meer zonder integraal risicomanagement. Dat leidt echter tot vragen als: hoe is risicomanagement in te bedden in de sturing van de organisatie? Hoe voorkom je dat risicomanagement leidt tot een verstikkende controlebureaucratie? En hoe combineer je een gedegen risicoanalyse en afzonderlijke beheersmaatregelen tot integraal risicomanagement?

Comments Off on Risicomanagement

Comments are closed.